CISC

(English, Chinese, & Vietnamese)

611 S Lane St.
Seattle, WA 98104
206-957-8540


18020 - 80th Ave. S
Ste. 102
Kent WA 98032
206-375-7648


Website: http://www.cisc-seattle.org


CHƯƠNG TRÌNH NÀY ĐÃ ĐƯỢC SẢN XUẤT TRONG MỘT PHẦN TỪ KHOẢN TRỢ CẤP ĐƯỢC CẤP BỞI NATIONAL COUNCIL ON AGING ( NCOA). TẤT CẢ CÁC LỰA CHỌN TRÌNH BÀY Ở ĐÂY LÀ CỦA CISC VÀ KHÔNG PHẢI CỦA NCOA.